مقاله اثر يک جلسه تمرين مقاومتي با شدت متوسط و سنگين بر اشتها، کالري دريافتي و انرژي مصرفي در مردان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر يک جلسه تمرين مقاومتي با شدت متوسط و سنگين بر اشتها، کالري دريافتي و انرژي مصرفي در مردان سالم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتها
مقاله کالري دريافتي
مقاله انرژي مصرفي
مقاله ورزش مقاومتي متوسط و سنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياراحمدي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جهانديده علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: طاهر زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: کنترل اشتها بر دريافت کالري و چاقي تاثيرگذار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي آثار يک جلسه ورزش مقاومتي متوسط و سنگين بر اشتها، کالري دريافتي و انرژي مصرفي در مردان سالم است.
مواد و روش ها: طرح پژوهش متقاطع بود كه با همكاري سيزده نفر از کارمندان مرد دانشگاه در سه حالت كنترل، ورزش مقاومتي متوسط (با شدت ۷۰ تا ۷۵ درصد يک تکرار بيشينه) و ورزش مقاومتي سنگين (با شدت ۸۰ تا ۸۵ درصد يک تکرار بيشينه) و در هشت حركت با سه نوبت ده تكراري به مدت نود دقيقه انجام شد. تغذيه افراد در روز تمرين و روز قبل از آن مشابه بود. اشتهاي افراد در قبل، بلافاصله بعد، سه و نه ساعت پس از ورزش مقاومتي با بهره گيري از پرسشنامه اشتها و با مقياس (VAS) اندازه گيري شد؛ همچنين کالري دريافتي و انرژي مصرفي در روز ورزش و روزهاي قبل و بعد ورزش مقاومتي با استفاده از پرسشنامه کالري دريافتي و انرژي مصرفي اندازه گيري گرديد. براي تحليل داده ها از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر در سطح معناداري  P<0.05استفاده شد.
نتايج: پس از بررسي نتايج، تغييري معنادار در اشتهاي افراد در اثر ورزش مقاومتي مشاهده نشد. کالري دريافتي در هر سه گروه در روز ورزش نسبت به روز قبل از ورزش افزايش و روز بعد از ورزش نسبت به روز ورزش کاهش داشت. انرژي مصرفي در روز ورزش نسبت به روزهاي قبل و بعد از آن در گروه هاي ورزش مقاومتي افزايش يافت.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که يک جلسه ورزش مقاومتي با شدت متوسط و سنگين بر اشتها تاثيري معنادار نداشت و افزايش انرژي مصرفي را در روز ورزش به دليل انجام فعاليت قدرتي نسبت به روزهاي قبل و بعد از آن باعث شد.