مقاله اثر يک دوره تمرين قدرتي بر ميزان پپتيد مرتبط با ژن کلسيتونين در عضلات تند و کند موشهاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر يک دوره تمرين قدرتي بر ميزان پپتيد مرتبط با ژن کلسيتونين در عضلات تند و کند موشهاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پپتيد مرتبط با ژن کلسي تونين
مقاله تمرين قدرتي
مقاله عضله تند
مقاله عضله کند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: پرنو عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پپتيد مرتبط با ژن کلسي تونين (CGRP) يک نوروپپتيد ۳۷ اسيد آمينه اي است که توسط فرايند ويژه بافتي از ژن کلسي تونين توليد مي شود و توزيع عمده آن در بافت هاي اعصاب مرکزي و محيطي گونه هاي مهره داران و غير مهره داران صورت مي پذيرد. اين پپتيد پس از توليد در جسم سلولي نورون هاي حرکتي از طريق آکسون به سمت عضله آمده و در پيوندگاه عصبي عضلاني رها مي شود. گفته مي شود که CGRP در پيوندگاه عصبي عضلاني از تاثيرات ويژه ساختاري و عملکردي برخوردار است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير يک دوره تمرين قدرتي بر مقدار CGRP در عضلات تند و کند موش مي باشد.
روش تحقيق: اين مطالعه يک پژوهش تجربي بوده که بدين منظور تعداد ۱۲ سر موش صحرايي نر ويستار (۱۰ هفته سن، ۲۲۰±۱۵ گرم) به طور تصادفي در دو گروه کنترل (n=7) و تمرين قدرتي (n=5) قرار گرفتند. پروتکل تمرين قدرتي شامل بالارفتن همراه با وزنه از نردباني به طول يک متر (با زاويه ۸۵ درجه نسبت به زمين) بوده. همچنين، براي سنجش CGRP از کيت تجاري الايزاي CGRP استفاده شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد که مقدار CGRP گروه کنترل در هر دو نوع عضله مشابه بود. با اين وجود، تمرين قدرتي باعث افزايش CGRP در عضله کند و کاهش آن در عضله تند شد که هر دو اين افزايش و کاهش نسبت به گروه کنترل معني دار نبود (به ترتيب p=0.155 و p=0.083).
نتيجه گيري: به طور خلاصه، نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که مقدار CGRP عضلات تند و کند در خلال يک دوره تمرين قدرتي دستخوش تغيير مي شود که احتمالا نشان دهنده توان تمرين قدرتي براي به هم ريختن پيوندگاه عصبي عضلاني است.