سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحیده بیضی اصفهانی – دانشکده علوم، گروه فیزیک دانشگاه کاشان
عبدالعلی رمضانی –
محمد الماسی کاشی – دانشکده علوم، گروه فیزیک دانشگاه کاشان

چکیده:

آرایه نانو سیم های آهن با جهت مرجح ( ۱۱۰ ) طی فرایند الکتروانباشت ضمن اعمال ولتاژهای مختلف پالسی درون قالب اکسید آلومینیوم ساخته شد و منحنی پسماند متناظر با هر یک از نمونه ها با استفاده از سیستم مغناطوسنج گرادیان نیروی متناوب ترسیم گشت. ارزیابی این منحنی ها نشان داد که افزایش زمان خاموشی ضمن کاهش زمان های اکسایش و کاهش میتواند موجب افزایش وادارندگی و نسبت مربعی به ترتیب از ۱۴۲۱ و ۰/۷۸ به ۱۷۲۹ و ۰/۹۳ ( افزایش ۲۰ درصدی) شود. با مطالعه و مقایسه مقادیر وادارندگی، مغناطش اشباع و شدت پیک موجود در طرح پراش اشعه ایکس نمونه ها دریافتیم که تفاوت در کیفیت انباشت ناشی از اختلاف پالس های اعمالی، دلیلی بر اختلاف در سهم بلوری آنها می باشد.