مقاله اثر پارانونيل فنل بر توانايي حيات و مورفولوژي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر پارانونيل فنل بر توانايي حيات و مورفولوژي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارانونيل فنل
مقاله رت
مقاله سلول هاي بنيادي مزانشيم
مقاله قابليت حيات سلول
مقاله مورفولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبنوسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهرنجاني ملك
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهديه نجف آبادي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: براتي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع فر الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در اين تحقيق اثر پارانونيل فنل به عنوان يک آلاينده زيست محيطي بر توانايي حيات و مرفولوژي سلول بنيادي مزانشيم مغز استخوان بررسي شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي سلول هاي بنيادي مزاشيم مغز استخوان رت تحت شرايط استريل استخراج و در محيط کشتDMEM  حاوي ۱۵ درصد FBS و پني سيلين / استرپتومايسين تا سه پاساژ کشت و سپس با غلظت هاي مختلف پارانونيل فنل (۲۵۰ و ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۵۰، ۱۰، صفر ميکرومولار) در زمان هاي مختلف ۴۸، ۳۶، ۲۴ و ۱۲ ساعت تيمار شد. توانايي حيات اين سلول ها با روش تريپان بلو و متيل تيازول تترازوليوم MTT بررسي و در نهايت دوز ۱۰۰ ميکرومولار و زمان ۲۴ ساعت براي ادامه مطالعه انتخاب شد. مورفولوژي سلول ها با رنگ آميزي هوخست، پروپيديم آيودايد، اکريدين اورانژ و منو دنسيل کاداورين بررسي شد‏، و پروفيل پروتئين آنها توسط SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با روش هاي آماري آناليز واريانس دو طرفه و يک طرفه تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بر اساس آناليز واريانس دوطرفه، اثر متقابل و همزمان دوز مصرفي پارا نونيل فنل و زمان تيمار باعث کاهش معني دار توانايي حيات سلول هاي مزانشيم مغز استخوان رت شد (P<0.001). توانايي حيات سلول ها با آناليز واريانس يک طرفه در دوز ۱۰۰ ميکرومولار به بعد در همه زمان هاي تيمار نسبت به گروه کنترل داراي تفاوت معني دار بود (P<0.05). متراکم شدن و تغيير شکل هسته، تخريب غشا، حضور واکوئل هاي متعدد در سيتوپلاسم مشاهده شد.
نتيجه گيري: مسموميت با پارانونيل فنل موجب تغيير در مرفولوژي سلول هاي مزانشيم مغز استخوان رت شد و کاهش معني دار قدرت زيستي اين سلول هاي وابسته به دوز و زمان بود.