سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی عبدل زاده –
مهران عامری – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی مکانیک
احسان حسن زعیم – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

دمای بالای پانل فتوولتاییک در فصول گرم منجـر بـه کـاهش شدید توان پانل می شود . بنابراین طرح خنک کاری پانل بوسیله پاشش آب بعد از بررسی طرح های مختلف با هزینه راه اندازی پایین، بر روی پانل فتوولتاییک پیاده شد . تـاثیر افـزایش تـوان ناشی از خنک کاری پانل بر روی رانـدمان سیسـتم پمـپ آب فتوولتاییک نشان داد که خنک کاری پانل در طی یک روز گرم می تواند به طور قابل توجهی دبـی تولیـدی پمـپ را افـزایش دهد . کاهش هزینه سیستم پمپ آب فتوولتا ییک بـا اسـتفاده از تعداد پانل کمتر به علت نزدیک بودن توان پانلها به توان نامی از دیگر مزایای قابل توجه خنـک کـاری پانلهـای فتوولتاییـک می باشد .