سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه حیدری – گروه فیزیک،دانشگاه پیام نور شیراز،شیراز
محسن حاتمی – گروه اتمیملکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صفاییه، یزد

چکیده:

در این مقاله معادلات غیرخطی شرودینگر NLS حاکم بر کلیدهای تمام نوری مزدوج موازی را با در نظر گرفتن اثر پاشندگی مرتبه سه و چهار گسترش داده و اثر آن را بر روی کلیدهای تمام نوری بررسی کردهایم و نتایج شبیهسازی به ما نشان میدهد که اعمال این اثرات، منجر به تضعیف سوئیچینگ (کلیدزنی) در توانهای بالاتر انرژی میشود.