مقاله اثر پاکلوبوترازول و سايکوسل بر رشد رويشي و گل دهي آهار (Zinnia elegans) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۴۹ تا ۶۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر پاکلوبوترازول و سايکوسل بر رشد رويشي و گل دهي آهار (Zinnia elegans)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کند کننده رشد
مقاله آهار
مقاله دوره گل دهي
مقاله ارتفاع گياه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: باني نسب بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثر پاکلوبوترازول (۵، ۱۵ و ۳۰ ميلي گرم در ليتر) و سايکوسل (۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ميلي گرم در ليتر) بر رشد رويشي و گل دهي آهار، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه گروه علوم باغباني دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع گياه، تعداد و سطح برگ، تعداد و قطر گل، تعداد و طول انشعاب، ميزان نسبي کلروفيل برگ ها، دوره گل دهي، وزن تر و خشک ريشه، تعداد، قطر و طول ريشه، ميزان قند ريشه و اندام هوايي بودند. بر اساس نتايج، تيمارهاي ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ميلي گرم در ليتر سايکوسل باعث کاهش ارتفاع گرديد. تيمار ۲۰۰۰ ميلي گرم در ليتر سايکوسل بيشترين تعداد انشعاب و تعداد گل و هم چنين کمترين طول انشعاب را ايجاد کرد. کمترين وزن تر و وزن خشک ريشه، تعداد ريشه، طول ريشه و ميزان قند اندام هوايي نيز مربوط به تيمار ۲۰۰۰ ميلي گرم در ليتر سايکوسل بود. تيمار ۳۰ ميلي گرم در ليتر پاکلوبوترازول نيز بيشترين ميزان کلروفيل برگ را دارا بود. بين شاهد و تيمارهاي مختلف از نظر قطر گل، دوره گل دهي، تعداد و سطح برگ، قطر ريشه و ميزان قند ريشه تفاوت معني داري ديده نشد.