سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم مستاجران –
محمد لامعی رشتی –

چکیده:

ام پی MP، به عنوان یک پدیده تخلیه تشدیدی شناخته شده است. پایداری فاز ذرات یکی از پارامترهای مهم درتشکیل MP میباشد. به نظر میرسد که فقط حالتهای پایدار تشدید الکترونها در بوجود آمدن این پدیده میتوانند شرکت دارند. در این تحقیق به صورت نظری وجود ناحیه های جدیدی از حالت های غیر تشدید پایدار که در تشکیل MP شرکت می کنند را نشان دادهایم. همچنین عدم وجود MP در بعضی نواحی نزدیک به حالت های تشدید و وجود MP دربعضی نواحی نسبتا دور از حالت های تشدید نشان داده شده است. با استفاده از مفهوم پایداری فاز، معادله جدیدی برای شرط پایداری مسیر الکترون ها بدست آورده ایم و بر این اساس، ، نواحی MP نسبتاً وسیع تر ازناحیه های است که قبلا پیش بینی شده است. نتایج بد ست آمده به نتایج تجربی نزدیکتر است.