سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سامان خسروی فر – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهرداد یارنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد باقر خورشیدی بنام – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد
امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات عمل کرد و برخی صفات فیزیولوژیک سیب زمینی رقم آگریا در واکنش به میزان مصرف آب و کود پتاسیم، تحقیقی در سال ۱۳۸۵ در ایستگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلا می واحد تبریز اجرا شد . در این آزمایش افزایش فاصله بین دوره های آبیاری باعث افزایش محتوای کلروفیل ، تعداد روزنه در س طح زیرین برگ ، مقاومت روزنه ای و کاهش محتوای رطوبت نسبی و وزن تر غده گردید . مصرف کود پتاسه منجر به افزایش محتوای رطوبت نسبی ، مقاومت روزنه ای و وزن تر غده شد . اثر متقابل دوره آبیاری و مصرف کود پتاسه بر روی تعداد روزنه در سطح زیرین برگ ، تعداد روزنه در سطح رو یی برگ ، محتوای رطوبت نسبی گیاه ، پتانسیل آب برگ و مقاومت روزنه ای در سطح احتمال ۱% معنی دار بود . افزایش فاصله دوره های آبیاری و مصرف کود پتاسه به ترتیب بر روی وزن تر غده تأثیر منفی و مثبت برجای گذاشت.