سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد پاسبان – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
احمد جعفرنژاد – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مهدی مهدوی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

از بین یونها در شرایط شور، دو یون Na و K نقش مؤثر و تعیین کننده ای در ویژگیهای رشد و نمو گیاه به عهدهدارند . جذب و انتقال پتاسیم در محیط غنی از سدیم توسط گیاهان کاهش می یابد، اطلاعات زیادی وجود دارد که با افزایش پتاسیم به خاکهای غنی از سدیم، جذب پتاسیم افزایش یافته و در نهایت منجر به افزایش عملکرد گیاه می شود۵ لذا بسیاری از گیاهان حساس به شوری باخاصیت جذب انتخابی زیاد پتاسیم در شوری بالا، پتاسیم بیشتری نسبت به سدیم جذب می نمایند بنابراین حفظ غلظت کافی پتاسیم در شرایط شور برای بقای گیاه ضرورت دارد .