سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد حبیب زاده – کارشناس ارشد زراعت، جهاد کشاورزی آمل
ایرج امینی – دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید خلاق میرنیا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علی دهستانی – دانشجوی دکترای اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر پخش سطحی همراه با محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا، آزمایشی مزرعه ای در شهرستان بابلسر طی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در قالب آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چها ر تکرار اجرا شد . فاکتورها شامل پخش سطحی سولفات روی قبل از کاشت در ۳ سطح: صفر (شاهد)، ۲۰ و ۴۰ کیلوگرم در هکتار و محلول پاشی سولفات روی در ۵ سطح: شاهد، محلول پاشی در مرحله رویشی V5 و هر یک از مراحل زایشی R3 ،R1 و R5 بودند. تجزیه مرکب داده ها نشان داد که تاثیر پخش سطحی یا محلولپاشی بر عملکرد و وزن هزاردانه در سطح احتمال خطای یک درصد معنی دار بوده ولی اثر پخش سطحی بر تعداد غلاف در گیاه در سطح پنج درصد معنی دار گردید . نتایج نشان داد که میانگین عملکرد، وزن هزاردانه و تعداد غلاف در گیاه با مصرف ۴۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان داد. محلولپاشی در هر یک از مراحل رشدی R3 ،R1 و R5 نسبت به شاهد افزایش معنی دار عملکرد و وزن هزاردانه را موجب گردید.