سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن شٌکری واحد – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
پریسا شاهین رخسار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
مجتبی رضایی – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثر شیوه های مختلف کاربرد نیتروژن در افزایش کارآیی آن، دو آزمایش در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج درگیلان با استفاده از ۷ تیمار مختلف روش های مصرف کود نیتروژن در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و کاشت برنج رقم خزر به اجرا در آمد و اثرات کود اوره با پوشش گوگردی (SCU) ، بازدارنده نیتریفیکاسیون ( ۵، ۲ دی متیل پارا بنزوکینون ) و تقسیط کود اوره طی دو و سه مرحله مورد بررسی قرار گرفت صفاتی نظیرعملکرد دانه ، کاه، جذب نیتروژن در دانه ، کاه و جذب کل، عملکرد بیولوژیک، بازده زراعی و بازیافت نیتروژن اندازه گیری شدند . نتایج نشان داد اکثر صفات مورد بررسی بطور معنی داری تحت تاثیر مصرف ۹۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره یک سوم مرحله نشاکاری، یک سوم مرحله پنجه زنی و یک سوم مرحله تشکیل خوشه در غلاف و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع SCU در مرحله نشاکاری قرار گرفتند.