مقاله اثر پرايمينگ بذر با اسيـد ساليسيليک بر پاره اي صفات فيزيولوژيک لوبيا چشم بلبلي (Vigna unguiculata L.) تحت تنش کم ابي در زمان غلاف بندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۱۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر پرايمينگ بذر با اسيـد ساليسيليک بر پاره اي صفات فيزيولوژيک لوبيا چشم بلبلي (Vigna unguiculata L.) تحت تنش کم ابي در زمان غلاف بندي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرايمينگ
مقاله تنش کم آبي
مقاله اسيد ساليسيليک
مقاله لوبياچشم بلبلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري فريد
جناب آقای / سرکار خانم: پاك مهر آرش
جناب آقای / سرکار خانم: راستگو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: وظايفي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي نسب ميرجليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير پرايمينگ بذور با اسيد ساليسيليک بر پاره اي صفات فيزيولوژيک لوبيا چشم بلبلي رقم پرستو، تحت تنش کم آبي، آزمايشي در قالب طرح اسپليت بلوک با سه تکرار در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه زنجان انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل آبياري به عنوان عامل اصلي در ۲ سطح (آبياري منظم – تنش کم آبي در زمان غلاف بندي) و پرايمينگ به وسيله اسيد ساليسيليک، به عنوان عامل فرعي در پنج سطح (صفر، ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۲۷۰۰ و۳۶۰۰ ميکرو مولار) بود. نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفات نشان داد که اثر ابياري و اسيد ساليسيليک بر روي تمام صفات، معني دار بود. از سوي ديگر اثر متقابل آبياري با اسيد ساليسيليک تنها براي محتواي نسبي آب برگ، سرعت فتوسنتز، محتواي کلروفيل a، محتواي کلروفيل کل برگ و عملکرد دانه معني دار بود. مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي نشان داد که محتواي آب نسبي، سرعت فتوسنتز، هدايت روزنه اي، محتواي کلروفيل و عملکرد دانه در شرايط تنش کم آبي در مقايسه با شرايط آبياري منظم کاهش، ولي ميزان CO2 زير اتاقک روزنه اي افزايش يافت. صفات مذکور در بذور پرايم شده با اسيد ساليسيليک جز ميزان CO2 زير اتاقک روزنه اي در مقايسه با بذور پرايم نشده افزايش يافت. بذور پرايم شده با دز۲۷۰۰ ميکرومولار اسيد ساليسيليک محتواي آب نسبي بيشتري به خود اختصاص دادند که اين امر محافظت عليه تنش خشکي را بهبود بخشيد و با افزايش محتواي کلروفيل و هدايت روزنه اي، سرعت فتوسنتز گياهان حاصله افزايش يافت. بنابراين بذور پرايم شده با دز ۲۷۰۰ ميکرومولار اسيد ساليسيليک، بيشترين عملکرد دانه (معادل ۴۴۲۴ و ۲۴۷۵ کيلوگرم در هکتار به ترتيب در تيمار آبياري منظم و تنش کم آبي) را داشتند.