مقاله اثر پرايمينگ بذر بر قدرت رويش و عملکرد دانه جو رقم آبيدر در شرايط ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۳۷ تا ۳۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر پرايمينگ بذر بر قدرت رويش و عملکرد دانه جو رقم آبيدر در شرايط ديم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استقرار گياهچه
مقاله پرايمينگ بذر
مقاله جو
مقاله عملکرد دانه و قدرت رويش بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالرحمني بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي گلعذاني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي اصل ولي
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر پرايمينگ بذر با محلول هاي حاوي عناصر روي و فسفر (۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي مولار) بر قدرت رويش بذر و استقرار گياهچه ها و عملکرد دانه جو رقم آبيدر در آزمايشگاه به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي و درمزرعه در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به صورت کشت پاييزه و بهاره در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج آزمون آزمايشگاهي نشان داد که درصد بذرهاي زنده و جوانه زني، هدايت الکتريکي مواد نشت يافته از بذر، سرعت جوانه زني، تعداد گياهچه هاي عادي و وزن خشک ريشه چه، ساقه چه و گياهچه به طور معني داري تحت تاثير پرايمينگ بذر با عنصر روي قرار گرفتند. اثر پرايمينگ بذر با فسفر نيز بر تمام صفات به غير از هدايت الکتريکي معني دار بود. اثر متقابل روي × فسفر نيز براي تمام صفات مورد مطالعه معني دار بود. با افزايش غلظت روي در محلول هاي پرايمينگ، تمام صفات مورد مطالعه روند کاهشي نشان دادند. تيمارهاي برتر پرايمينگ بذر در آزمايشگاه انتخاب و اثر آنها در قالب دو آزمايش مزرعه اي جداگانه پائيزه و بهاره مورد ارزيابي قرار گرفت. مقايسه ميانگين ها نشان داد که در کشت بهاره هيچ يک از صفات مورد بررسي تحت تاثير تيمارهاي پرايمينگ بذر قرار نگرفتند، اما در کشت پائيزه تيمار پرايمينگ بذر با ۱۰۰ ميلي مولار فسفر بيشترين درصد استقرار گياهچه ها و تيمار ۱۰ ميلي مولار روي +۱۰۰ ميلي مولار فسفر بالاترين سرعت سبز شدن گياهچه ها و نيز بيشترين درصد بقاي زمستانه را به خود اختصاص دادند. تيمار پرايمينگ بذر با محلول هاي ۱۰ ميلي مولار روي +۵۰ ميلي مولار فسفر و ۱۰ ميلي مولار روي +۱۰۰ ميلي مولار فسفر عملکرد دانه جو را در کشت پائيزه به طور ميانگين ۴۱ درصد افزايش دادند. روش هاي پرايمينگ بذر مورد استفاده در اين آزمايش باعث افزايش عملکرد دانه و ماده خشک (به ترتيب ۲۹ و ۱۶ درصد) در کشت پائيزه شدند. به نظر مي رسد که استفاده از اين روش براي بهبود عملکرد مزرعه اي جو پائيزه در شرايط ديم قابل اجرا مي باشد.