سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی نجف زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
علی گزانچیان – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
اصغر خشنود یزدی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ملک مسعود احمدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات دیم شیروان

چکیده:

مشکلات جوانه زنی بذر و عدم استقرار کافی گیاهچه گندم (Triticum aestivum L. ) یکی از علل عمده کاهش عملکرد بخصوص در مورد ارقام دیم است. در این تحقیق ارقام آذر ۲ و FGS گندم در ۸ محیط پرایمینگ (آب مقطر، کلرید پتاسیم ۲%، نیترات پتاسیم ۳%، فسفات پتاسیم ۰/۵% ، کلرید کلسیم ۲% ، فسفر بارور ۲، پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰، ۳۱/۳% و پیش سرمای ۴ درجه سانتیگراد برای ۷ روز نگهداری) به همراه شاهد تیمار شدند. اثرات تیمارهای مذکور بر استقرار و ویگور گیاهچه ها و ویژگیهای زراعی و عملکرد در ایستگاه دیم خراسان شمالی در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گرفت . طرح آزمایشی به کار رفته اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. کرت های اصلی شامل ارقام گندم و کرت ها ی فرعی شامل پرایمینگ های بذر بود. تیمارهای کلرید کلسیم و پیش سرما در رقم FGS و فسفات پتاسیم در رقم آذر ۲ بیشترین و در رقم FGS در حالت پرایمینگ (شاهد) کمترین درصد استقرار نهایی را داشتند . در رقم آذر ۲ تیمارهای فسفر بارور ۲ و فسفات پتاسیم بیشترین ارتفاع بوته را داشتند. تعداد برگ تیمار کلرید کلسیم در رقم FGS بیشتر بود. شاخص سطح برگ رقم آذر ۲ پرایمینگ فسفات پتاسیم افزایش یافت. تجمع ماده خشک رقم آذر ۲ در حالت فسفر بارور ۲ بیشتر بود. سرعت رشد محصول در رقم آذر ۲ با تیمار کلرید کلسیم افزایش معنی دار داشت و سرعت رشد نسبی در رقم آذر ۲ با تیمار پیش سرما افزایش نشان داد . طول سنبله در هر دو رقم با تیمار فسفر بارور ۲ افزایش داشت . تعداد سنبلچه در رقم FGS تیمارهای فسفر بارور ۲ و فسفات پتاسیم بیشتر بود. تعداد دانه در خوشه با تیمار پرایمینگ فسفر بارور ۲ در هر دو رقم افزایش یافت. عملکرد دانه رقم آذر ۲ با تیمار فسفر بارور ۲ افزایش معنی داری را نشان داد.