سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرانک قبادی فر – کارشناسی ارشد زراعت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان و مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد گچساران

چکیده:

به منظور بررسی اثر پرایمینگ (پیش تیمار) با زمانها و سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی بذر کلزای رقم طلایه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت . تیمارها در مرحله آزمایشگاهی شامل چهار سطح شوری ( ۰ ، ۴، ۸ و ۱۰ دسی زیمنس بر م تر ) و چهار زمان (۲،۴، ۶، ۸ ساعت ) بودند. سطوح مختلف شوری با استفاده از نسبتهای یکسان (۱:۱) از دو نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم تهیه گردید ند. پس از آزمون جوانه زنی، بذرهایی که جوانه زنی آنها تحت تاثیر پیش تیمار قرار نگرفت، درمرحله گلخانه ای مورد استفاده قرار گرفتند. پس از کاشت بذرهای پیش تیمار شده، گلدان ها با چهار سطح شوری ( ۰ ، ۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) آبیاری شدند. در این مرحله تنها نمک کلرید سدیم برای ایجاد سطوح شوری مورد استفاده قرار گرفت . نتایج نشان داد که با افزایش سطوح شوری ، ارتفاع گیاه و شاخص سطح برگ به طور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش یافتند و این کاهش ها در شوری ۱۲ دسی زیمنس بر متر بیشتر بودند . بذرهایی که با شوری ۴ دسی زیمنس برمتر و زمانهای ۴ و ۸ ساعت پیش تیمار شدند، در مرحله رشد رویشی وقتی که با آب آبیاری دارای شوری ۴ دسی زیمنس بر متر آبیاری گردیدند، از نظر شاخص سطح برگ نسبت به شاهد اختلاف معنی داری نشان ندادند. همچنین، استفاده از آب آبیاری با شوری ۴ دسی زیمنس بر متر باعث افزایش وزن خشک ریشه نسبت به شاهد گردید. در کل سطوح شوری ۴ و ۸ دسی زیمنس بر متر وزن خشک اندام هوایی و ریشه را نسبت به شاهد به طور معنی داری کاهش ندادند.