سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجمه شمچی رضائیه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
علیرضا عیوضی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محسن رشدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

هدف از تکنیک پرایمینگ ، جوانه زنی سریعتر ، ظهور زود هنگام و یکنواخت ، استقرار بهتر گیاه و متعاقباً عملکرد بالاست . استقرار ضعیف گیاه نخود در مزارع زیر کشت آن معمول است ، بدین منظور جهت بررسی تأثیر پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ، آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای رقم (کاکا و قزوین) و تیمار پرایمینگ (شاهد، آب مقطر، اتفون ۱۰۰ppm و ۳%KCL و ۱۰% PEG 6000 ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۵ تکرار اجرا شد. طبق نتایج حاصله، بذور تیمار شده با KCl در تمامی صفات اندازه گیری شده، اثرات منفی معنی دار نسبت به دیگر تیمارها نشان داد. درحالیکه گیاهچه های بذور پرایمینگ شده با PEG بیشترین طول ریشه و ساقه و گیاهچه های بذور تیمار شده با اتفون و نیز PEG بیشترین وزن تر و خشک را دارا بودند . بیشترین GI و کمترین T50 در بذور تیمار شده با آب مقطر به دست آمد . اثرات متقابل رقم × تیمار در صفات وزن خشک ریشه ، طول ریشه و ساقه T50 و GI معنی دار بود. پرایمینگ با آب و PEG در هر دو رقم و در مورد رقم کاکا پرایمینگ با اتفون بیشترین طول ریشه و T50 را نتیجه داد.