مقاله اثر پرتوتابي بيم الکتروني بر فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشک، الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي باگاس نيشکر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۸۵ تا ۴۹۳ منتشر شده است.
نام: اثر پرتوتابي بيم الکتروني بر فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشک، الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي باگاس نيشکر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتوتابي الکتروني
مقاله باگاس نيشکر
مقاله فراسنجه هاي تجزيه پذيري
مقاله ماده خشک و الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي حسين رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فضايلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رييسعلي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چمني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، نمونه هاي باگاس نيشکر با مقادير مختلف (صفر، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کيلوگري) توسط يک شتاب دهنده الکتروني مدل TT200، جهت ارزيابي آثار پرتو الکتروني بر فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشک و الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي، پرتوتابي شدند. نمونه ها جهت تجزيه شيميايي ابتدا خشک و سپس آسياب شدند. فراسنجه هاي تجزيه پذيري شکمبه اي نمونه ها با روش کيسه هاي نايلوني در ۳ راس گاو فيستولا گذاري شده با وزن ۴۰۰ کيلوگرم در زمان هاي صفر، ۶، ۱۲، ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت اندازه گيري شد. داده هاي حاصل با مدل غيرخطي ارسکوف و مکدونالد جهت محاسبه فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشک و الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي برازش گرديد. تجزيه آماري داده هاي مربوط به فراسنجه هاي مختلف تجزيه پذيري و تجزيه پذيري موثر با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. پس از تجزيه واريانس با استفاده از طرح آماري کاملا تصادفي، ميانگين ها با آزمون جديد چند دامنه اي دانکن مورد مقايسه قرار گرفتند. با افزايش دز پرتوتابي الکتروني، بخش سريع تجزيه (a) ماده خشک و الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي به صورت خطي افزايش يافت. در حالي که بخش کند تجزيه (b) الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي و ثابت نرخ تجزيه پذيري (c) ماده خشک ابتدا کاهش و سپس افزايش يافت. تجزيه پذيري موثر ماده خشک و الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي با افزايش دز پرتوتابي به طور خطي افزايش يافت. پرتو الکتروني با دزهاي ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کيلوگري، تجزيه پذيري موثر ماده خشک و الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي را به ترتيب به مقدار ۷، ۱۱ و ۱۶؛ ۲، ۵ و ۷؛ ۳، ۷ و ۱۰ درصد در نرخ عبور ۵ درصد در ساعت (r) افزايش داد.