مقاله اثر پرتودهي گاما بر کيفيت ميکروبي گوشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۷۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر پرتودهي گاما بر کيفيت ميکروبي گوشت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتودهي گاما
مقاله کيفيت ميکروبي
مقاله گوشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: برادران قهفرخي ميلاد
جناب آقای / سرکار خانم: علويان قوانيني علي
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادي افروز
جناب آقای / سرکار خانم: سياوش پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گوشت يک ماده مغذي است که محيط مناسبي را براي رشد و تزايد ميکروارگانيسم هاي عامل فساد و پاتوژن هاي معمول منتقله از غذا فراهم مي کند. اين مطالعه با هدف بررسي اثر پروسه پرتودهي با اشعه گاما بر کيفيت ميکروبي و افزايش نيمه عمر نگهداري گوشت چرخ شده در دماي يخچالي انجام شد.
مواد و روش ها: نمونه هاي گوشت چرخ شده (n=20) پس از پرتودهي با دزهاي ۲، ۵، ۷ و ۱۰ کيلوگري اشعه گاما، (کبالت ۶۰، گاما سل ۲۲۰) از نظر بار ميکروبي، به مدت ۱۰ روز مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد پرتودهي منجر به کاهش تعداد ميکروارگانيسم ها در تمام تيمارهاي مورد بررسي شده است و مدت زمان نگهداري گوشت چرخ شده از دو تا چهار برابر افزايش يافته است. همچنين اختلاف معناداري بين تعداد کلي فرم ها در نمونه هاي اشعه نديده با نمونه هاي اشعه ديده مشاهده شد و استافيلوکوکوس اورئوس در نمونه هاي اشعه ديده با دزهاي ۷ و ۱۰ کيلوگري جدا نشد.
نتيجه گيري: پرتودهي با اشعه گاما مي تواند به طور موثري در کاهش تعداد پاتوژن هاي غذازاد از جمله استافيلوکوکوس اورئوس و افزايش نيمه عمر نگهداري گوشت در شرايط يخچالي موثر باشد.