مقاله اثر پرتو ليزر کم توان با طيف قرمز و مادون قرمز روي لوله هاي اسپرم ساز موش آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اثر پرتو ليزر کم توان با طيف قرمز و مادون قرمز روي لوله هاي اسپرم ساز موش آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوله هاي اسپرم ساز
مقاله طيف مادون قرمز
مقاله ليزر کم توان
مقاله اسپرماتوژنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ديهيمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيا مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: تك زارع نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ليزر نوعي منبع تابش امواج الکترومغناطيسي است. ليزرتراپي نوعي تاثير بافتي به صورت طبيعي و تحريک بيولوژيک با کمک انرژي و توان نور محسوب مي شود. امروزه بيشترين و پرکاربردترين ليزرهاي کم توان در درمان بيماري ها، ليزرهاي با پرتوهاي مادون قرمز (infrared) و قرمز (red) مي باشند. اين مطالعه به منظور تعيين اثر پرتو ليزر کم توان با طيف قرمز و مادون قرمز روي لوله هاي اسپرم ساز موش آزمايشگاهي انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه تجربي روي ۴۰ سر موش بزرگ آزمايشگاهي نر نژاد ويستار با وزن تقريبي ۲۰۰-۲۵۰ گرم و سن متوسط ۸ هفته انجام شد. موش ها به ۴ گروه ده تايي تقسيم شدند که شامل يک گروه شاهد و سه گروه تجربي (مورد) بود. گروه شاهد فقط تحت بيهوشي روزانه قرار گرفت. در گروه تجربي‎۱ ، بيضه راست موش ها در معرض تابش مخلوطي از طيف مادون قرمز با فرکانس  300هرتز ( ۷دقيقه) و طيف قرمز (۱ دقيقه) قرار گرفت. در گروه تجربي ۲، بيضه راست موش ها در معرض تابش پرتو مادون قرمز با فرکانس ۳۰۰ هرتز (۸ دقيقه و  40 ثانيه) واقع شد. در گروه تجربي ۳، بيضه راست موش ها در معرض تابش پرتو مادون قرمز با فرکانس ۸۰ هرتز (۵ دقيقه) و طيف قرمز (۱ دقيقه) به طور روزانه قرار گرفت. پس از ۱۵ روز، بيضه ها از بدن موش ها خارج گرديد و پس از مراحل فيکساسيون و رنگ آميزي نمونه ها مورد بررسي و مطالعه ميکروسکوپي قرار گرفتند. قطر لوله هاي اسپرم ساز و قطر لومن و همچنين قطر و مساحت بخش سلولي اپي تليوم اسپرم ساز در موش ها تعيين شد. ميزان تستوسترون با روش راديوايمنواسي مورد سنجش قرار گرفت. تجزيه و تحليل آماري با کمک نرم افزار SPSS-13 و آناليز واريانس يک طرفه انجام گرديد.
يافته ها: قطر لوله اسپرم ساز، فضاي لومن و ضخامت اپي تليال بين گروه هاي آزمايشي ۱، ۲ و ۳ تفاوت آماري معني داري داشت .(p<0.05) اين شاخص ها بين گروه هاي تجربي و شاهد تفاوت آماري معني داري نداشت. همچنين تفاوت آماري معني داري در تستوسترون اندازه گيري شده بين گروه هاي مورد مطالعه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که تغييرات مورفولوژيک و مورفومتريک لوله هاي اسپرم ساز ارتباط مستقيم بادانسيته انرژي ليزر دارد و استفاده از ليزر کم توان طيف مادون قرمز با فرکانس ۳۰۰ هرتز و يا به حالت ترکيبي طيف مادون قرمز با فرکانس ۸۰ هرتز همراه با طيف قرمز در افزايش قطر لوله هاي اسپرم ساز و افزايش سلول هاي ژرمينال و اسپرم ها موثر مي باشد.