مقاله اثر پروبيوتيک (پروتکسين) روي عملکرد، فراسنجه هاي سرم و کيفيت تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثر پروبيوتيک (پروتکسين) روي عملکرد، فراسنجه هاي سرم و کيفيت تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيک
مقاله کيفيت تخم مرغ
مقاله کلسترول
مقاله خون
مقاله مرغ تخم گذار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفامهر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايشي براي مطالعه اثرات سطوح مختلف پروبيوتيک روي توليد، کيفيت تخم مرغ، پارامترهاي بيوشيميايي خون و کلسترول و تري گليسيريد زرده تخم مرغ انجام گرفت. آزمايش با ۲۵۶ قطعه مرغ تخم گذار از سن  42-32هفتگي در قالب يک طرح کاملا تصادفي که به چهار تيمار و تکرار و شانزده پرنده در هر تکرار تقسيم شده بود انجام گرفت. مرغ ها جيره هاي آزمايشي شامل سطوح صفر، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ ميلي گرم پروبيوتيک (پروتکسين) در هر کيلوگرم جيره دريافت کردند. پروبيوتيک مورد استفاده در اين تحقيق پروتکسين تجاري با ۲×۱۰۹ cfu g-1 ارگانيسم در محصول بود. توليد تخم مرغ، وزن تخم مرغ، خوراک مصرفي، ضريب تبديل خوراک و توده تخم مرغ با افزودن پروبيوتيک تحت تاثير واقع نشد. به هر حال واحد هاو، وزن مخصوص، وزن پوسته تخم مرغ و ضخامت آن و نسبت وزن پوسته به سطح آن تحت تاثير پروبيوتيک قرار نگرفت. داده هاي مربوط به فراسنجه هاي بيوشيميايي نشان داد که بين گروه هاي مختلف آزمايشي از نظر مقادير گلوکز، آلبومين، پروتئين کل، فسفر، کلسيم، تري گليسريد، کلسترول سرم خون تفاوت معني داري وجود ندشت. هم چنين اثر پروبيوتيک بر کلسترول و تري گليسريد زرده تخم مرغ نيز معني دار نبود. با توجه به اطلاعات حاصله نتيجه گيري شد که مکمل پروبيوتيک تا سطح ۷۵ ميلي گرم در کيلوگرم جيره مرغان تخم گذار اثرات مفيدي بر عملکرد و صفات کيفي تخم مرغ ندارد.