مقاله اثر پروبيوتيک (Saccharomyces cerevisiae PTCC5052) بر افزايش نرخ ماندگاري بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Onchorhyncus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر پروبيوتيک (Saccharomyces cerevisiae PTCC5052) بر افزايش نرخ ماندگاري بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Onchorhyncus mykiss)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله (Onchorhyncus mykiss)
مقاله پروبيوتيک
مقاله ماندگاري
مقاله Saccharomyces cerevisiae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امتيازجو مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده صحافي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغام داوود
جناب آقای / سرکار خانم: باشتي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: کميل رزمي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر که در زمستان سال ۱۳۸۶ در مرکز تکثير و پرورش ماهيان سردابي شهيد مطهري ياسوج به مدت ۵۰ روز انجام شد، اثر مخمر Saccharomyces cerevisiae PTCC 5052 به طور خالص به عنوان پروبيوتيک در کاهش نرخ تلفات و افزايش درصد بقا لاروهاي قزل آلاي رنگين کمان (Onchorhyncus mykiss) مورد بررسي قرار گرفت. براي انجام اين تحقيق ۸۴۰۰ لارو داراي کيسه زرده در ۴ تيمار و ۳ تکرار به مدت ۵۰ روز بررسي شدند. نسبت مخمر موجود در ۳ تيمار آزمايش به ترتيب ۱۰۶، ۱۰۷ و ۱۰۸ مخمر در هر گرم غذاي ماهي براي تيمارهاي B ,A و C مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان دادند که ميانگين ماندگاري تيمارها براي تيمار شاهد ۸۷٫۸ درصد، تيمار ۸٫۹۲ A درصد، تيمار ۹۳ B درصد و تيمار ۴٫۹۵ C درصد مي باشد. پس از آناليز آماري داده ها تنها بين تيمار شاهد و تيمار C اختلاف معني دار مشاهده شد (p<0.05) .به كارگيري مخمر Saccharomyces cerevisiae PTCC 5052 به مقدار ۱۰۸ مخمر در هر گرم غذاي ماهي اثر مثبت و معني داري بر درصد بقا بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان دارد.