مقاله اثر پري بيوتيک آسپر ژيلوس (فرمکتو) در عملکرد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دامي از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر پري بيوتيک آسپر ژيلوس (فرمکتو) در عملکرد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پري بيوتيک آسپرژيلوس
مقاله فرمکتو
مقاله عملکردوجوجه هاي گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان افشاري كيان
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم نژاد يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: معيني موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير افزودني پري بيوتيک اسپرژيلوس (فرمکتو) در عملکرد جوجه هاي گوشتي آزمايشي به صورت طرح کاملا تصادفي انجام شد. تعداد ۴۸۰ قطعه جوجه يک روزه سويه راس ۳۰۸ با ميانگين وزني ۴۶ گرم انتخاب و در دو گروه شاهد و آزمايشي با ۴ تکرار و هر تکرار شامل ۶۰ قطعه جوجه قرار داده شدند. جيره شاهد بدون پري بيوتيک وجيره آزمايشي حاوي ۰٫۲ درصد پري بيوتيک فرمکتوبود. مقدار مصرف خوراک در يک دوره سه هفته اي (۲۱، ۱۴، ۷ روزگي) محاسبه گرديد. مقدار اضافه وزن و ضريب تبديل غذايي(FCR)  نيز در هفته هاي اوليه پرورشي و همچنين کل دوره آزمايش محاسبه شد. نتايج نشان داد که اضافه نمودن اين ماده افزودني تاثير معني داري بر مصرف خوراک جوجه هاي گوشتي در سنين مختلف نداشت. در هفته هاي ۱، ۲ و ۳ پرورشي بين جيره هاي شاهد و آزمايشي اختلاف معني داري از لحاظ افزايش وزن مشاهده شد (P<0.05). در هفته اول تفاوت معني داري بين گروه شاهد و آزمايشي از لحاظ ضريب تبديل غذايي مشاهده نگرديد در حالي که درهفته دوم و سوم اختلاف معني دار ي بين دو گروه شاهد وازمايشي از لحاظ FCR مشاهده شد و گروه آزمايشي داراي ضريب تبديل کمتري بود. آزمايش نشان داد استفاده از فرمکتو موجب بهبود عملکرد جوجه هاي گوشتي در دوره هاي ۱۴ و ۲۱ روزگي مي گردد.