سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طیبه عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان،
احمد کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
قربانعلی صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
اسعد وزیری – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

این آزمایش به منظور مقایسه اثرات استفاده از پریبیوتیک فرماکتو در مقایسه با فورمایسین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجههای گوشتی در دوره رشد و پایانی صورت گرفت. برای انجام این آزمایش تعداد ۱۰۸ قطعه جوجه خروس نژاد راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی به ۳ تیمار شامل ۳ تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از جیره شاهد، جیره حاوی ۸۵۰ گرم در تن پریبیوتیک فرماکتو و جیره حاوی یک کیلوگرم در تن فورمایسین. افزودن پریبیوتیک فرماکتو تاثیر معنیداری بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجهها نداشت. تیمار فورمایسین نسبت به سایر تیمارها متوسط وزن بدن، افزایش وزن روزانه، میانگین مصرف خوراک در دوره رشد و پایانی و وزن لاشه را به صورت معنی داری کاهش داد (P<0.05) از لحاظ ضریب تبدیل خوراک بین تیمارها اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن پانکراس، کبد و چربی محوطه بطنی غیر معنیدار بود (P<0.05) نتیجۀ این آزمایش نشان داد که هیچ یک از تیمارها نتوانستند عملکرد و خصوصیات لاشه را بهبود دهند و حتی فورمایسین باعث کاهش عملکرد و خصوصیات لاشه گردید.