سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل توسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زابل
احمد قنبری – عضو هیأت علمی دانشگاه زابل
مصطفی حیدری – عضو هیأت علمی دانشگاه زابل
یوسف پای گذار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهر زابل به همراه کودهای دامی و شیمیایی بر درصد عناصر مختلف و عملکرد علوفه و دانه ذرت، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده و در قالب طرحبلوکهای کامل تصادفی در سال زراعی۸۶-۱۳۸۵در مزرعه آموزشی دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمار اصلی طرح شامل دو سطح W1= آبیاری با آب معمولی و W2= آبیاری با پساب تصفیه شده فاضلاب شهر زابل و تیمار فرعی شامل ۵ سطح کودی: F1= عدم کوددهی، F2= 100 درصد کود دامی، F3= 50 درصد کود دامی، F4= 100 درصد کود شیمیایی، F5= 50 درصد کود شیمیایی بودند. نتایج نشان داد استفاده از پساب به طور معنی داری سبب افزایش عملکرد علوفه خشک،دانه و شاخص برداشت ذرت نسبت به آبیاری معمولی شد. همچنین تیمار پساب تأثیر معنی داری بر درصد عناصر NPK در علوفه گیاه ذرت داشت اما تأثیر آن بر درصد Zn ،Mn ، Fe معنی دار نبود. در بین تیمارهای کودی نیز، بالاترین عملکرد علوفه خشک، دانه، شاخص برداشت و درصد عناصر NPK از تیمار ۱۰۰ درصد کود شیمیایی حاصل شد. بالاترین میزان درصد عناصر Zn ،Mn ، Fe نیز در علوفه ذرت از تیمار ۱۰۰ درصد کود دامی به دست آمد.