مقاله اثر پلي مورفيسم His447His ژن PPARγ بر روي اووسيت ها و باروري در لقاح خارج رحمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر پلي مورفيسم His447His ژن PPARγ بر روي اووسيت ها و باروري در لقاح خارج رحمي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لقاح خارج رحمي
مقاله PPAR
مقاله پلي مورفيسم His447His

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهماني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سخي نيا ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: سيرتي ثابت مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي لعيا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عوامل ژنتيکي در باروري زنان و نمو جنيني نقش مهمي دارند و اين امر مي تواند موجب افزايش ميزان تاثيرگذاري روش کمک باروري شود.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر پلي مورفيسم His447His ژن PPARγ بر روي اووسيت و ميزان باروري زنان داوطلب لقاح خاج رحمي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي نمونه هاي خون از ۹۸ بيماري که به بيمارستان الزهراي تبريز مراجعه کرده بودند جمع آوري شد. نوع پلي مورفيسم نمونه ها توسط روش چند شکلي طول قطعه محدود (PCR–RFLP) تعيين شد. براي بررسي ارتباط مستقل بين تعداد تخمک هاي بالغ و تعداد تخمک هاي بارور شده و نوع پلي مورفيسم ژن  PPARγ از آناليزهاي چند متغيره استفاده شد.
يافته ها: ارتباط معکوس معني داري بين سن زنان و تعداد تخمک هاي بالغ (P=0.001، r=-0.37) و ميزان تخمک هاي بارور شده (P=0.015، r=-0.25) وجود داشت. نسبت تعداد تخمک هاي بالغ و تخمک هاي بارور شده افزايش معني داري(P<0.005) در حاملين الل نادر نسبت به ژنوتيپ هموزيگوت نرمال نشان داد. ارتباط پلي مورفيسمHis447His  بعد از همسان سازي عوامل مداخله گر در آناليزهاي چند متغيره از نظر آماري معني دار باقي ماند (P=0.003).
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها به نظر مي رسد پلي مورفيسم His447His ژن PPARγ به عنوان يک عامل مستقل، در ميزان لقاح خارج رحمي و احتمالا باروري زنان نقش مهمي دارد.