سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
آرزو مشاک – مربی، تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده علوم، گروه سامانه های دارورسانی نوین،
آزاده غایی – استادیار، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین، گروه مهندسی علوم زیستی،

چکیده:
با استفاده از آمیخته های پلیمری می توان به خواص فیزیکی مکانیکی مطلوب دست یافت. با توجه به اینکه سرعت تبلورپلیمرهای نیمهبلوری مانند پلی وینیلیدن فلوراید PVDF یکی از عوامل تعیین کننده خواص نهایی محصول است، شناخت فرایند بلورینگی ضروری است. در این تحقیق فیلمهای PVDF خالص و حاوی پلیوینیل پیرولیدون PVDF/PVP به روش تبخیر حلال تهیه شدند. فرایند بلورینگی فیلم های ساخته شده با محاسبه انرژی اکتیواسیون توسط روش کسینجر و همچنین دمای انتقال شیشهای بررسی شدند. برای این منظور تبلور غیر ایزوترمال فیلم ها توسط تکنیک DSC مطالعه شد. ابتدا فیلم ها تا دمای °C ۱۱۲ ذوب شدند پس از آن با سرعتهای °C/min 2/5,5,10,20 تا دمای محیط سرد شدند. به این ترتیبدمای تبلور pT برای محاسبه انرژی اکتیواسیون تعیین شد. نتایج نشان میدهد انرژی اکتیواسیون تبلور PVDF در حضور PVP افزایش یافته و همچنین دمای انتقال شیشهای به دست آمده با تکنیک DMTA نیز به دمای بالاتر جابجا شده است.