مقاله اثر پمپ قلبي ريوي بر افت شنوایي به دنبال عمل باي پاس عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر پمپ قلبي ريوي بر افت شنوایي به دنبال عمل باي پاس عروق کرونر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت شنوایي
مقاله باي پاس قلبي ريوي
مقاله پمپ قلبي ريوي
مقاله تست اتواکوستيک ايميسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلاييان تقدمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: بهادرزاده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: آذري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
باي پاس قلبي ريوي يکي از شايعترين اعمال جراحي است که در بسياري از بيمارستان ها انجام مي شود حدود ۵۰% بيماران طي اين عمل دچار عوارض جراحي مي گردند. از اين عوارض که امروزه مورد توجه قرار گرفته است افت شنوایي مي باشد.
روش کار
اين مطالعه مورد شاهدي بر ۲۰۰ بيمار در بيمارستان قائم (عج) مشهد در سال ۱۳۸۷ ۱۳۸۹ انجام شد. در اين مطالعه از بيماران تحت عمل جراحي باي پاس قلبي ريوي روز قبل عمل، روز بعد از عمل و در صورت افت شنوایي به فاصله يک هفته تست اتواکوستيک ايميسيون انجام شد. بيماران بر اساس نوع عمل به دوگروه عمل با پمپ قلبي ريوي و بدون پمپ تقسيم شدند. تجزيه و تحليل اطلاعات با نرم افزار SPSS انجام شد. مقايسه هاي لازم با آزمون هاي تي زوج، مک نمار و تي مستقل انجام گرفت.
نتايج
ميزان افت شنوایي بعد از عمل باي پاس۱۲% بود. ميزان افت شنوایي نهایي در گروه عمل شده با پمپ ۱۴٫۳% و در گروه بدون پمپ۶٫۷%  بود. (P=0.09) در بررسي ارتباط تست شنوایي قبل عمل با تست شنوایي نهایي در گروه عمل با پمپ (P<0.005) ارتباط معني دار بود.
در مردان با افت شنوایي ۱۸٫۶% در گروه عمل با پمپ (P=0.002) و در خانم ها با افت شنوایي ۷٫۴% در گروه عمل با پمپ و ۱۸٫۲% در گروه عمل بدون پمپ بودند (P=0.1).
در بيماران با افت شنوایي ۴٫۲% در فرکانس ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز ۱۲٫۵% در فرکانس ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ هرتز و ۸۳٫۳% در فرکانس ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز بود.
نتيجه گيري
افت شنوایي به دنبال باي پاس قلبي ريوي نسبتا شايع است (۱۲%) و در گروه با پمپ قلبي ريوي شايعتر است. افت شنوایي به دنبال باي پاس در فرکانس هاي بالا رخ مي دهد و در جنس مرد شايعتر است.