سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منصور سلجوقیان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج، گروه زراع
منصور امیدی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
اسلام مجیدی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کرج
داریوش داودی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کرج

چکیده:

برای بررسی اثر پنتونات کلسیم بر روی رشد ریز نمونه های تک گروه حاصل از ساقه گیاهچه های سیب زمینی به دست آمده از کشت مریستم، ابتدا اقدام به کاشت مریستم از ژنوتیپ های مورد نظر در محیط کاشت پایه (MS (Murashige and Skoog.1962مایع بر روی پل کاغذی می نماییم. بعد از رشد مریستم و تولید گیاهچه، از گیاهچه های مورد نظر ریز نمونه های تک گروه به همراه یک برگ گرفته و سپس برای انجام آزمایش، مقادیر مختلف پنتونات کلسیم را به محیط کشت تک گروه اضافه می نماییم. محیط کشت تک گره با یک برگ، محیط کشت پایه MS جامد می باشد. این آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی اجرا و صفات اندازه گیری شده عبارتند از: تعداد گره، طول ساقه، طول ریشه، میانگین طول گره، وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه، وزن تازه ساقه، وزن تازه ریشه، تعداد شاخه فرعی و تعداد برگ . نتایج آزمایش نشان داد که برای صفات اندازه گیری شده فوق اختلاف معنی داری بین رقم ها و مقادیر مختلف سطوح پنتونات کلسیم و همچنین اثر متقابل رقم و پنتونات کلسیم وجود دارد. همچنین بین سطوح مختلف پنتونات کلسیم، سطح تیماری ۲ میلی گرم در لیتر بهترین نتیجه را نسبت به بقیه تیمارها برای صفات اندازه گیری شده مورد نظر داشت.