سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسلام توکلیان – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی یساقی – گروه زمنی شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدهاشم طباطبایی – گروه ژئوفیزیک اکتشاف نفت مرکزی هشتم
مهدی احمدی – گره زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در کمربند چین خورده- رانده زاگرس گسل های زیر سطحی باعث ایجاد یک سری گسل های عرضی پلکانی در سطح شده اند. این گسل های عرضی پلکانی در مناطق پایانی خود همپوشانی داشته که این همپوشانی باعث تشکیل مناطق فشارشی در پهنه های پلکانی راستگرد شده اند. یکی از این پهنه های گسلی گسل زیر سطحی سبرپوشان با روند شمال غرب و ساز و کار راستالغز راستبر می باشد. گسل سبزپوشان به دلیل هندسه پلکانی ساعتگرد خود باعث ایجاد مناطق فشارشی ما بین قطعات گسلی آن شده که تاقدیس چغال در ناحیه فارس در منطقه قیر و کارزین نمونه ای از این مناطق است. برداشت های دقیق صحرایی به همراه تفسیر تصاویر ماهواره ای منجر به شناسایی یک پهنه گسلی پلکانی راستگرد با سازو کار امتدادی در منطقه تاقدیس چغال گردید. درمنطقه همپوشانی این گسل های پلکانی ساخترهایی از جمله گسل های راندگی چین های جوان و ریزدوپلکس هاس گسلی برداشت گردیده است. که آرایش این ساختارها مربوط به مناطق فشارشی می باشد.