مقاله اثر پودر جوانه بروکلي بر گلوکز ناشتا و غلظت چربي هاي خون در مبتلايان به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر پودر جوانه بروکلي بر گلوکز ناشتا و غلظت چربي هاي خون در مبتلايان به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله غلظت چربي هاي خون
مقاله جوانه بروکلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: مهتدي نيا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري نزهت
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش کنوني با هدف بررسي اثر پودر جوانه بروکلي بر گلوکز ناشتا و غلظت چربي هاي خون در مبتلايان به ديابت نوع ۲ طراحي و اجرا شد.
مواد و روش ها: ۶۳ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ به طور تصادفي در سه گروه قرار گرفتند: ۱) ۱۰ گرم در روز پودر جوانه بروکلي (۲۱نفر)، ۲) ۵ گرم در روز پودر جوانه بروکلي (۲۲ نفر)، ۳) شاهد ۵ گرم در روز دارونما (۲۰ نفر). قند خون ناشتا، کلسترول تام، تري گليسريد، کلسترول LDL-، کلسترول HDL-، قبل و در پايان هفته چهارم مداخله اندازه گيري شد.
يافته ها: در پايان هفته چهارم پودر جوانه بروکلي موجب۱۳٫۵ % کاهش معني دار تري گليسريد سرم در گروه ۱، در مقايسه با گروه شاهد گرديد (P<0.01). ميانگين غلظت کلسترولHDL-  در پايان هفته چهارم در گروه ۱ به طور معني دار بالاتر از گروه ۲ و گروه شاهد بود (P<0.01). نمايه آتروژنيک پلاسما در گروه ۱ در پايان مدت مداخله ۲۶% کاهش داشت (P<0.05). %19.6 و ۱۲% کاهش معني دار قند خون ناشتا و ۱۶٫۵% و ۱۲٫۲% کاهش معني دار کلسترول تام در پايان هفته چهارم در گروه ۱ و ۲ در مقايسه با ابتداي مطالعه مشاهده شد. نسبت هاي کلسترول تام به کلسترول HDL- و کلسترول LDL- به کلسترولHDL-  در گروه ۱ در پايان هفته چهارم ۱۲٫۳% و ۱۰٫۶% کاهش معني دار داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد پودر جوانه بروکلي مي تواند در بهبود غلظت چربي هاي خون در بيماران ديابتي تاثير مثبت داشته باشد.