سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن هوشمند – کارشناس ارشد علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
هومن ایزدی – کارشناس ارشد علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالمنصور طهماسبی – دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گیاه اسپند در بردارنده مواد ضد میکروبی از نوع فلاونوئیدها و آلکالوئیدها می باشد که این مواد در بخش های مختلف آن (دانه، کالوس و نهال) یافت می شود از جمله آلکالوئیدهای مهم آن می توان به آلکالوئید هارمینف هارمالین، هارمالول و پگانین و آلکالوئیدهای کینازولین اشاره کرد. این گیاه از منطقه کاشمر تهیه شده و پس از خشک شدن به صورت پودر درآمد و در سطوح مختلف (۰/۳، ۰/۶ و ۰/۹ درصد جیره) در اختیار حیوان قرار گرفت. تاثیر افزودن سطوح متفاوت پودر دانه گیاه اسپند در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار (۱۰ قطعه جوجه در هر تکرار) و ۱۶ پن (۱۶۰ قطعه سویه تجاری راس ۳۰۸) بر فراسنجه های خونی ، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی به مدت ۴۲ روز بررسی شد. شرایط پرورش یکسان و تغذیه بر مبنای جیره های تجاری جوجه های گوشتی تهیه گردیده است. در سن ۴۲ روزگی از هر پن یک جوجه به صورت تصادفی انتخاب و پس از خون گیری کشتار و اجزای مختلف لاشه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش پودر دانه گیاه اسپند تا سطح ۰/۹ درصد باعث کاهش رشد و کاهش مصرف خوراک در سطح (۰٫۰۵<p) در جوجه های گوشتی شده و همچنین میزان مصرف پودر دانه گیاه اسپند باعث افزایش ضریب تبدیل و کاهش راندمان لاشه در جوجه های گوشتی در سن کشتار می شود اثر این دانه بر فاکتورهای خونی مورد مطالعه و خصوصیات لاشه تاثیر معنی داری نداشت.