مقاله اثر پياده روي بر كيفيت، كميت و برخي پارامترهاي فيزيولوژيك مرتبط با خواب در مردان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر پياده روي بر كيفيت، كميت و برخي پارامترهاي فيزيولوژيك مرتبط با خواب در مردان سالمند
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پياده روي
مقاله كيفيت خواب
مقاله كميت خواب
مقاله پارامترهاي فيزيولوژيك
مقاله مردان سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قلي صابريان بروجني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي اثر هشت هفته برنامه پياده روي بر كيفيت، كميت و برخي پارامترهاي فيزيولوژيك مرتبط با خواب (TG, TC, HDL) در مردان سالمند بود. به اين منظور ۲۰ مرد سالمند سالم (با ميانگين سني ۷۲٫۴±۷٫۲۴ سال، قد ۱۶۳٫۵۹±۶٫۱۱ سانتيمتر و وزن  68.31±۹٫۱۹كيلوگرم) به صورت تصادفي به دو گروه ۱۰ نفره پياده روي و شاهد تقسيم شدند. آزمودني ها در گروه پياده روي به مدت هشت هفته هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت ۴۵-۳۰ دقيقه با شدت ۷۵-۶۰ درصد حداكثر ضربان قلب ذخيره روي نوارگردان تمرين كردند. كيفيت خواب آزمودني ها توسط پرسشنامه كيفيت خواب پيتزبورگ (PSQI) و كميت خواب توسط ثبت طول مدت خواب مفيد شبانه آزمودني ها ارزيابي شد. متغيرهاي فيزيولوژيك مرتبط با خواب نيز  (TG, TC, HDL)، قبل و بعد از هشت هفته پياده روي توسط نمونه گيري خون سنجيده شد. نتايج نشان داد كه در گروه پياده روي كيفيت خواب آزمودني ها ۳۱ درصد بهبود يافت و كميت خواب نيز ۴۵ دقيقه افزايش داشت كه از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.05). به علاوه، در گروه پياده روي تغييرات TC و HDL بهبود معني داري داشت (P<0.05). نتايج آزمون t مستقل هم نشان داد كه كيفيت و كميت خواب بين دو گروه پياده روي و شاهد تفاوت معني داري داشت (P<0.05). با اين حال هيچ رابطه اي بين تغييرات كيفيت و كميت خواب با تغييرات متغيرهاي فيزيولوژيك مرتبط با خواب مشاهده نشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت هشت هفته پياده روي كيفيت و كميت خواب را به همراه برخي از پارامترهاي فيزيولوژيك مرتبط با خواب در سالمندان بهبود مي بخشد و به عنوان راهي براي درمان مشكلات خواب در سالمندان مفيد خواهد بود.