مقاله اثر پيشگيري عصاره آبي Aloe vera بر قند، انسولين و ليپو پروتئين هاي سرم در موش هاي صحرايي نر تغذيه شده با فروكتوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: اثر پيشگيري عصاره آبي Aloe vera بر قند، انسولين و ليپو پروتئين هاي سرم در موش هاي صحرايي نر تغذيه شده با فروكتوز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوورا
مقاله قند خون
مقاله فركتوز
مقاله مقاومت به انسولين
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري حميده
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: صبر زرد (Aloe Vera)، از گياهان دارويي است که به عنوان کاهش دهنده قند خون استفاده مي شود. چون مصرف غذاي سرشار از فركتوز موجب افزايش مقاومت به انسولين مي شود، در اين مطالعه، اثر عصاره آبي آلوورا بر قند، انسولين و ليپوپروتئين هاي سرم در موش هاي صحرايي نر تغذيه شده با فركتوز مورد بررسي قرارگرفت.
روش ها: اين بررسي بر روي ۴۵ سر موش صحرايي نر از نژاد Wistar – Albino انجام شد: گروه شاهد سالم (A) که در تمام مدت مطالعه از آب و غذاي معمولي استفاده کرد و ۴ گروه آزمودني E، D،C  و (n=9) B که در اين مدت از آب آشاميدني سرشار از فركتوز (به نسبت ۱۰% وزني – حجمي) و مقادير صفر، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ mg/kg عصاره آبي آلوورا به مدت ۴ هفته از طريق گاواژ دريافت کردند. در پايان دوره، طي بيهوشي كامل، خونگيري از وريدهاي گردن انجام و قند خون، انسولين و ليپوپروتئين هاي سرم اندازه گيري شد. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار رايانه ايSPSS  ويرايش ۱۱ و آزمون هاي آماري آناليز واريانس و توکي و تست کاي زوج آناليز گرديد. نتايج به صورت Mean±SE گزارش و اختلافات آماري با P<0.05 معني دار تلقي شد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه ميزان قند خون و انسولين سرم گروه E نسبت به مقدار اين کميت ها درگروه B كاهش و ميزان HDL گروه هاي D و E نسبت به مقدار اين کميت در گروه B افزايش معني داري (P=0.05، P=0.04، P=0.01) نشان داد. به علاوه ميزان مصرف آب در دو گروه D و E نسبت به گروه B كاهش معني داري (P=0.02، P=0.004) نشان داد ولي ميزان مصرف غذا در گروه E نسبت به گروه B افزايش معني داري (P=0.03) نشان داد. همچنين وزن نهايي گروه E نيز نسبت به وزن نهايي گروه B کاهش معني داري (P=0.03) نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که عصاره آبي آلوورا موجب بهبود قند خون، انسولين و ليپوپروتئين هاي سرم در موش هاي صحرايي دريافت کننده فروكتوز بالا همراه آب آشاميدني مي شود. ساز و کار دقيق آن نياز به مطالعه بيشتر دارد.