مقاله اثر پيش تيمار بذر بر جوانه زني و رشد نشاء ارقام گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر پيش تيمار بذر بر جوانه زني و رشد نشاء ارقام گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسموپرايمينگ
مقاله گوجه فرنگي و هيدروپرايمينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توپچي زادگان ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده خويي فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: عيوضي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثرات پيش تيمارهاي مختلف بر جوانه زني نشاء ارقام گوجه فرنگي، آزمايشي طي سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در دو مرحله ي آزمايشگاهي و گلخانه اي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح کرت هاي کاملا تصادفي با ۵ تکرار در آزمايشگاه و گلخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي به اجرا در آمد. اين مطالعه شامل دو فاکتور رقم و نوع پيش تيمارهاي اعمال شده بود. ارقام بنام هاي PETOEARLY CH و ELRLY URBANAY بودند و پيش تيمارها عبارت بودند از: آب و محلول هاي نمك طعام، نيترات پتاسيم و پلي اتيلن گليکول که با شاهد مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس و مقايسات ميانگين صفات مورد مطالعه نشان داد که پيش تيمارها در مرحله آزمايشگاهي به طور ميانگين بر طول ريشه چه و ساقه چه به ميران ۱٫۱۴ و ۱۳% سانتي متر، وزن تر ريشه چه و ساقه چه و مقدار ۹٫۵۶ و ۱۱٫۳۱ سانتي متر و در مرحله گلخانه اي بر طول ريشه با ۴۲٫۵۷ ميلي متر، وزن تر ساقه به ميزان ۵۱۱۸ ميلي گرم، قطر ساقه با۳٫۷۹ سانتي متر وسط برگ به مقدار ۴۵٫۸۳ ميلي مترمربع تاثير معني داري داشتند. تحت شرايط آزمايشگاهي تاثير پيش تيمار پلي اتيلن گليکول بر طول، وزن تر و وزن خشک ريشه چه بيش از ساير تيمارها بود، اما تحت شرايط گلخانه اي تاثير چندان محسوسي تيمارهاي مختلف بر روي صفات مورد بررسي نداشتند. نتايج کلي بيانگر تاثير مثبت پيش تيمار بذور بر روي بنيه گياه چه در هر دو مرحله آزمايشگاهي و گلخانه اي بود.