مقاله اثر پيش شرطي سازي با فنيل افرين بر آنزيم هاي قلبي در ايسكمي / پرفيوژن مجدد موضعي در قلب ايزوله موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: اثر پيش شرطي سازي با فنيل افرين بر آنزيم هاي قلبي در ايسكمي / پرفيوژن مجدد موضعي در قلب ايزوله موش صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايسکمي / پرفيوژن مجدد
مقاله فنيل افرين
مقاله لاکتات دهيدروژناز
مقاله کراتين کيناز
مقاله ميتوکندري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: با وجود اين كه برقراري پرفيوژن مجدد در قلب ايسكميك ارزش درماني فراواني دارد، سبب ايجاد ضايعات ديگري نيز مي شود. هدف اصلي اين مطالعه ارزيابي اثر پيش شرطي سازي با فنيل افرين بر آسيب ناشي از ايسكمي / پرفيوژن مجدد و نيز نقش كانال هاي پتاسيمي وابسته به ATP و منافذ عبوري نفوذپذير ميتوكندريايي در آن بود.
مواد و روش ها: قلب موش صحرايي بيهوش جدا شد و در بافر كربس به دستگاه لانگندورف انتقال يافت. در گروه كنترل فقط مراحل جراحي انجام شد. در گروه دوم، ۳۰ دقيقه ايسكمي و متعاقبا ۶۰ دقيقه پرفيوژن مجدد ايجاد شد. در گروه سوم، فنيل افرين ۱۰ دقيقه قبل از القاي ايسكمي / پرفيوژن مجدد تزريق شد. گروه هاي چهارم و پنجم مانند گروه سوم بودند به جز اين كه به ترتيب در آنها از -۵ هيدروكسي دكانوئيات (۱۰۰mmol/l) و آتراكتيلوزايد (۲۰mmol/l) استفاده شد. در گروه ششم، به حيوانات ۲۴ ساعت قبل از ايسكمي / پرفيوژن مجدد، فنيل افرين داخل صفاقي تزريق شد. گروه هاي هفتم و هشتم نيز مانند گروه ششم بودند، به جز اين كه به ترتيب -۵ هيدروكسي دكانوئيات و آتراكتيلوزايد نيز دريافت كردند.
يافته ها: ايجاد ايسكمي / پرفيوژن مجدد سبب افزايش سطح آنزيم هاي قلبي LDH و CKMB در مايع كرونري جمع آوري شده در دقايق ۵ و ۶۰ پرفيوژن مجدد شد. پيش شرطي با فنيل افرين سطح آنزيم ها را كاهش داد و استفاده از ۵- هيدروكسي دكانوئيات و آتراكتيلوزايد اثر حفاظتي فنيل افرين را حذف كرد.
نتيجه گيري: پيش شرطي سازي با فنيل افرين از طريق بازكردن كانال هاي mitoKATP و مهار منافذ mPTP سبب حفاظت زودرس و ديررس قلب ايزوله موش صحرايي در آسيب ايسكمي / پرفيوژن مجدد مي شود.