سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عطارچی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد- دانشگاه شهید باهنر کرمان.
محمد کرمی نژاد – استاد-دانشگاه شهید باهنر کرمان.
خطیب الاسلام صدرنژاد – استاد- دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده:

نایتینول به عنوان یک آلیاژ زیست سازگار در پزشکی کاربرد فراوانی پیدا کرده است . امروزه آلیاژهای متخلخل آن به عل ت استحکام متناسب با استخوان و توانایی بیشتر در ایجاد پیوند فیزیکی با بافت بدن بیشتر مورد توجه هستند . در این تحقیق نمونه ها با ترکیب پودر نیکل و تیتانیوم با درصد اتمی یکسان درخلا Pa 10-5 زینتر شده اند در زینتر فشار قالب ۴۰۰ تا ۶۰۰ مگاپاسکار دما ۱۰۵۰-۹۵۰درجه و زمان ۲ تا ۵ ساعت بوده است . آزمایشات خوردگی در ۳۷درجه و محلول رینگر (محلول شبیه سازی بدن ) انجام شدهاست. آزمایشات پتانسیودینامیک XRD و EISبر روی نمونه ها انجام شده است . نتایج آزمایش نشان می دهد که افزایش دما بیش از همه موجب تثبیت فاز بین فلزیNiTiشده و موج ب بهبود مقاومت خوردگی می شود . از طرفی تغییر پارامترهای تولی د بر روی تخلخل موجب تغییر ظرفیت خاذنی سطح می شود. بیشترین مقاومت به خوردگی با زینتر در دمای ۱۰۵۰ درجه و زمان های ۴ و ۵ ساعت بدست آمده است.