سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا فروغی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
کامل ساجد – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
اسد قلیزاده – کارشناس آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمان و نوع پیش تیمار بذر بر روی رشد و عملکرد نخود در شرایط خاک شور، بذور نخود محلی در داخل آب مقطر، نمک و یا مانیتول با پتانسیل اسمزی ۰/۷Mpa – در سه مدت زمان ۸، ۱۶ و ۲۴ ساعت خیسانده شدند . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک ها ی کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقات شوری دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۸۶ اجرا گردید. تجمع ماده خشک کل بین تیمارهای آب مقطر و نمک طعام تا ۸۰ روز پس از کاشت تفاوت معنی داری مشاهده نگردید و بیشترین مقدار آن از تیمار با نمک طعام به دست آمد (بترتیب افزایش ۳۷/۹ و ۱۶/۷ درصد نسبت به تیمار با مانیتول و آب مقطر ). چنین روندی در تغییرات وزن خشک برگ نیز مشاهده گردید. بیشترین سطح برگ (۱۴۸۹/۰۷ سانتی متر مربع) در ۹۴ روز پس از کاشت از تیمار با نمک به دست آمد . عملکرد تیمار با نمک طعام نسبت به تیمارهای مانیتول و آب مقطر بترتیب ۶۳/۹ و ۴۴/۷ درصد بیشتر بود.