سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رسول تاج الدین – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
علیرضا عیوضی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی آذربایجان غربی
علی نصراله زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

کشت دیر هنگام و کمبود نزولات آسمانی از جمله مشکلات عمده در زراعت گندم در مزارع آبی و دیم کشور به شمار می رود. بدین منظور آزمایشی جهت ارزیابی اثرات پیش تیمار بذر تحت شرایط مزرعه ای و آزمایشگاهی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی به مورد اجرا گذاشته شد . آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتور یل در قالب طرح بلوک ها ی کامل تصادفی در ۵ تکرار که شامل فاکتورهای هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ (پلی اتیلن گلیکول ۱۰ %، کلرید پتاسیم ۲/۵% و کود یونیک ۲ %) و پرایمینگ با تنظیم کننده های رشد (سایکوسل ۲۰ppm و اکسین ۱۰ppm) به همراه شاهد بر روی ۴ رقم گندم (زرین، شهریار، سرداری و آذر ) انجام گرفت . با تجزیه واریانس صفات تعداد دانه در سنبله ، وزن هزار دانه ، تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد دانه مشخص شد که کلیه صفات مورد بررسی اختلاف آماری معنی داری حداقل در سطح احتمال ۵ درصد داشتند . در بین تیمارها، سایکوسل بیشترین اثر را بر روی صفات مورد بررسی داشت. بعلاوه تحت شرایط آزمایشگاهی که ارقام و تیمارها در قالب طرح کرت های تصادفی مرتب شده بودند با اندازه گیری صفات مرتبط با گیاهچه مشخص گردید که تیمارهای سایکوسل و اکسین در بین پیش تیمارها موجب افزایش صفات درصد جوانه زنی ، وزن خش ک و طول ریشه چه و ساقه چه نسبت به شاهد گردید . نتایج حاصل بیانگر تاثیر مثبت پیش تیمار بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مورد بررسی می باشد.