سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا علی نژاد – آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد، دانشکده علوم پایه، پردیس دانشگاه فردو
مجید قناعتشور – آزمایشگاه تحقیقاتی لیزر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
محمدمهدی طهرانچی – آزمایشگاه تحقیقاتی لیزر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
ناصر تجبر – آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد، دانشکده علوم پایه، پردیس دانشگاه فردو

چکیده:

در این تحقیق، اثر مغناطواپتیکی لایههای رسانای شفاف SnO2 آلاییده با درصدهای مختلف ناخالصی کبالت، تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز بررسی شدند . با بکار بردن محلول آبی اتانول شامل کلرید قلع و کبالت لایه نشانی شدند . مقدار ۴۸۰ o C بر بسترهای شیشهای در دمای SnO2:Co نیمرسانای رقیق مغناطیسی ناخالصی کلرید کبالت از ۰ تا % ۱۴ wt در محلول تغییر میکند . اندازه میانگین بلورکهای لایههای پلیکریستال SnO2:Co یک مینیمم در % ۱۰ wt ناخالصی نشان میدهد . چرخش مغناطوپتیکی فارادی، بدلیل کاهش مغناطش لایه ها با افزایش ناخالصی Co کاهش می یابد