سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشاد ابراهیم پور – دانشگاه پیام نور اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر چند روش کنترل در مبارزه با علف های هرز مزارع در ذرت آزمایشی در سال ۱۳۸۰ در محل مزرعه تحقیقاتی – پژوهشی دانشگاه رامین اجرا گردید . طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و تیمارهای آترازین + آلاکلر، آترازین + آلاکلر، یکبار کولتیواتور + توفور – دی، آترازین + آلاکلر+ دوبار کولتیواتور ، EPTC ،EPTC + یکبار کولتیواتور + توفور- دی، EPTC+ دو بار کولتیواتور، یکبار کولتیواتور + توفور -دی، دوبار کولتیواتور + توفور- دی، شاهد بدون علف هرز و شاهد بدون کنترل علف هرز قرار داده شد . علف کشهای آترازین، آلاکلر و EPTC به صورت پیش رویشی و علف کش توفور – دی به صورت پس رویشی مورد استفاده قرار گرفتند . تیمارهای کولتیواتور به ترتیب ۱۵ و ۲۵ روز پس از علف کش توفور- دی اعمال گردیدو نتایج نشان داد که کلیه علف های هرز مزرعه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی در سطح احتمال ۱% دارای اختلاف معنی دار می باشند به گونه ای که به ترتیب شاهد ۸۱/۷۸، ۸۵/۱۲، ۸۹/۴۱، ۶۲/۶۵، ۶۹/۵۱، ۸۶/۲۹، ۵۵/۴۲، ۷۵/۱۰، ۱۰۰ و ۰ درصد کنترل در تیمار اول تا دهم بوده ایم . عملکرد ذرت نیز تحت تأثیر تیمارهای مختلف معنی دار شده است و با افزایش درصد کنترل به ترتیب ۵۷۹۷، ۷۵۷۰، ۴۸۳۵، ۱۲۲۲۱، ۶۳۶۴، ۱۰۷۰۷، ۵۷۶۹، ۶۴۱۳، ۱۳۰۰۰ و ۰ کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه در تیمارهای اول تا دهم حاصل گردید.