سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین خدادادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

برای بررسی اثر چین برداری و میزان بذر مصرفی روی عملکرد بذر اسپرس این آزمایش بصورت اسپلیت ‐پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٣ تکرار و به مدت ٣ سال (۸۳-۱۳۸۱) در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخ ته شهر کرد اجرا گردید . چین برداری در دو سطح شامل (اختصاص چین اول به بذر گیری بدون برداشت علوفه ،بذر گیری از چین دوم با یک بار برداشت علوفه ) در کرت های اصلی و میزان بذر مصرفی در چهار سطح شامل (۳۰-۶۰-۹۰-۱۲۰) کیلوگرم در هکتار در کرت های فرعی قرار گرفتند . سال اول ( ١٣٨١ ) برای استقرار بوته منظور گردید و از سال دوم به بعد نمونه برداری و اندازه گیری صفات انجام شد . بر اساس نتایج بدست آمده در سال اول بذر گیری (١٣٨٢ ) به علت خسارت سرمای بهاره در چین اول گل ها ریزش کردند و بذر تشکیل نشد . در سال دوم ( ١٣٨٣ ) میزان بذر تولید شده در چین اول نسبت به چین دوم بالاتر بود . و میانگین عملکرد چین دوم در دو سال بیشتر از چین اول بود .عملکرد بذر درسطوح مختلف بذر مصرفی اختلاف معنی دار نداشتند در این آزمایش همبستگی مثبت و معنی دار در سطح ١% بین عملکرد بذر و تعداد غلاف در هر گل آذین وجود داشت.