سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهران فلک ناز – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی
دانیال کهریزی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی . گروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به خشکی دانشگاه رازی
توحید اله ورند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

کلزا یکی از با ارزش ترین گیاهان روغنی می باشد که در صورت کشت صحیح آن، می تواند بخش عمده ای از نیاز روغن خوراکی کشور را مرتفع سازد. به منظور بررسی امکان کشت کلزای بهاره در شرایط کرمانشاه ، اثر عوامل ژنوتیپ ، آرایش و زمان کشت بر روی عملکرد و ریزش بذر مطالعه گردید . این تحقیق به صورت طرح اسپلیت پلات _ فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. زمانهای کشت ( ۱۵ بهمن، اول اسفند و ۱۵ اسفند) به عنوان کرت اصلی و ترکیبات مختلف ژنوتیپ (هفت عدد) و تراکم بذر (در سه سطح ۱۰، ۱۴، و ۱۸ کیلوگرم در هکتار) به صورت فاکتوریل به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اثرات اصلی ژنوتیپ و تاریخ کشت دارای تاثیر معنی داری بر عملکرد بود اما تراکم کشت بر آن تاثیر معنی دار نداشت . اثر تراکم کاشت بر روی میزان ریزش معنی دار ولی اثر ژنوتیپ و تاریخ کشت روی این صفت معنی دار نبود . هیچ کدام از اثرات متقابل فاکتورها معنی دار نشدند . نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که رقم Hyola 420 در تاریخ کشت ۱۵ اسفند و تراکم ۱۰ کیلوگرم در هکتار از بیشترین عملکرد دانه برخوردار می باشد.