سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه محرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محسن جلالی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

آلودگی خا کها و محیط آبی با فلزات سنگین یک مشکل جدی و در حال گسترش است. ورود عناصر سنگین از طریق فعالیتهای انسانی باعث آلودگی بسیاری از خا کها شده بطوریکه شدت آلودگی در این خا کها یا بیش از حد طبیعی است و یا به زودی به آن حد خواهد رسید ( ۴). بررسی اشکال مختلف عناصر سنگین در خاک و تغییرات آن م یتواند ما را در شناخت وضعیت این عناصر در خاک و نهایتًا برنام هریزی صحیح برای کاهش مقدار جذب آنها به وسیله گیاه و آلودگی زنجیره غذایی انسان و حیوان و همچنین کاهش انتقال آنها به منابع آبی یار ی رساند ( ۱). حرکت عناصر به اشکال فیزیکو شیمیایی آنها در بین اجزای خاک مربوط م یشود. فلزات در اشکال شیمیایی مختلف، تحرک و قابلیت دسترسی متفاوت دارند. شومن ( ۱۹۸۵ ) با ارائه یک روش عصاره گیری مرحل های، عناصر سنگین خاک را در اشکال تبادلی، پیوند شده با مواد آلی، پیون د شده با اکسید منگنز، پیوند شده با اکسیدهای آهن ب یشکل و بلوری تعیین کرد ( ۸). تسای ( ۱۹۹۸ ) عناصر سنگین خاک را به شش جزء تبادلی، کربنات، اکسید منگنز، اکسید آهن، آلی و باقیمانده تقسیم کرد ( ۱۰ ). شومن ( ۱۹۹۸ ) بیان کرد اشکال محلول و تبادلی بیشترین حرکت را در خاک داشتند ( ۹). با توجه به ماهیت شدیدًا آهکی خا کهای ایران انتظار م یرود به دنبال ورود فلزات به خاک، به سرعت از میزان قابل استفاده بودن آنها کاسته شده و با گذشت زمان شکلهای محلول به شکلهایی با حلالیت کمتر تبدیل شوند ( ۲). از آنجایکه تاکنون اثر کاتیو نها بر رویجزءبندی عناصر سنگین بررسی نشده است، این تحقیق با هدف بررسی اثر کاتیو نهای Ca، NH4، Na، Kبر توزیع گونه های عناصر سنگین در خا کهای آلوده صورت گرفت.