مقاله اثر کادميم وسيليسيم بر رشد و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي چغندر لبويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر کادميم وسيليسيم بر رشد و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي چغندر لبويي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندر لبويي (.Beta vulgaris L)
مقاله سيليسيم
مقاله فتوسنتز
مقاله كادميم
مقاله كلروفيل
مقاله مالون دي آلدئيد
مقاله هيدروژن پراكسايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهتاش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سرورالدين محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اوستان شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كادميم (Cd) يكي از فلزات سنگين است كه افزايش غلظت آن در محيط ريشه گياه سبب بروز اختلالات متابوليسمي در گياه مي گردد. از طرف ديگر، سيليسيم (Si) به عنوان عنصر کاهش دهنده اثرات سمي برخي عناصرسنگين شناخته شده است. به منظور بررسي اثر  Cdو Si بر رشد و ويژگي هاي چغندر لبويي (Beta vulgaris L. cv. DarK Red) آزمايش گلخانه اي با سه سطحCd  (صفر، ۲٫۵ و ۵ ميلي گرم در ليتر) از منبع سولفات كادميم و سه سطح  Si(صفر، ۲۸ و ۵۶ ميلي گرم در ليتر) از منبع متاسيليكات سديم به صورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت. بذور چغندر لبويي در گلدان هاي ۱۴ ليتري در بستر پرلايت كاشته شدند. ويژگي هاي رشدي و فيزيولوژيكي در طول زمان رشد اندازه گيري و پس از رشد غده، چغندر لبويي برداشت و ويژگي هاي آن ها اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد كه مصرف Cd موجب افزايش معني دار غلظت Cd در برگ ها و ريشه چغندر لبويي شد. هم چنين مصرف Cd باعث کاهش معني دار وزن خشك، سطح برگ، تعداد برگ و درصد مواد جامد محلول (TSS) گرديد. با مصرف  Cdغلظت هيدروژن پراکسايد (H2O2) ومالون دي آلدئيد (MDA) در برگهاي گياه چغندر لبويي افزايش معني دار يافت. ميانگين غلظت MDA و  H2O2در سطح ۵ ميلي گرم در ليترCd  به ترتيب برابر ۸۴٫۴۸mM/gFwt و ۲٫۳۵mM/gFwt بود. مصرف Si باعث افزايش معني دار عملكرد گياه، سطح برگ، تعداد برگ و TSS گرديد. با مصرف Si غلظت  H2O2و MDA در برگ هاي چغندر لبويي نسبت به تيمار شاهد كاهش معني دار نشان داد. ميانگين شدت فتوسنتز در برگ هاي گياهان تحت آزمايش در تيمار شاهد، ۵ ميلي گرم در ليتر Cd و ۵۶ ميلي گرم در ليتر Si به ترتيب برابر با ۱۸٫۲۵، ۷٫۹ و m-2S-1 mmol CO2 25.76 بودند. اثرات متقابل بين Si و Cd فقط در ميزان كلروفيل برگ و فتوسنتز معني دار بود. مصرف Si تاثيري بر غلظت Cd در برگ ها و ريشه چغندر لبويي نداشت، ولي با توجه به اثرات مثبت Si در وزن خشک و برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيکي، مصرف آن در محلول غذايي قابل توصيه بوده ولي نياز به تحقيقات بيشتري دارد.