مقاله اثر کاربرد جبرلين و سرمادهي مرطوب روي تحريک جوانه زني دانه و رشد بعدي دانه رست «ازگيل ژاپني» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد جبرلين و سرمادهي مرطوب روي تحريک جوانه زني دانه و رشد بعدي دانه رست «ازگيل ژاپني»
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GA3
مقاله سرمادهي
مقاله Loquat
مقاله جوانه زني
مقاله رشد گياهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموآقايي ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين آزمايش دانه هاي ازگيل ژاپني در يک آزمايش فاکتوريل با طرح کاملا تصادفي در حضور و بدون حضور جبرلين و تحت زمانهاي مختلف (۰،۲ ، ۴، ۶ هفته) سرمادهي کاشته شدند و سرعت جوانه زني و رشد بعدي دانه رست آنها مورد مقايسه قرار گرفت. پس از ۳، ۴، ۵ و ۶ هفته بعد از كاشت، در همه تيمارهاي سرما ديده با زمانهاي مختلف (۲،۴، ۶ هفته) به طور معني داري جوانه زني بيشتر از دانه هاي سرما نديده و يا تيمار شده با جبرلين به تنهايي بود. تيمارهاي GA3 و سرمادهي مرطوب به تنهايي يا توام به طور معني داري خصوصيات گياهچه از جمله طول گياهچه، قطر ساقه، سطح برگ، وزن خشك ريشه، وزن خشك كل و محتواي كلروفيل كل برگ را در مقايسه با شاهد بهبود بخشيد. افزايش دوره سرمادهي مرطوب فراتر از ۴ هفته هيچ اثر معني داري روي مشخصات دانه رست نداشت. تيمار ۴ هفته سرمادهي، سطح برگ، وزن خشك ريشه، وزن خشك كل گياهچه را به طور معني داري بيش از تيمار ۲ هفته سرمادهي تحريك كرد. اما در مقابل طول گياهچه و محتواي كلروفيل را كاهش داد . تاثير GA3 بر تقويت بنيه استقرار گياهچه و رشد بعدي آن به مراتب كمتر از پريودهاي سرمادهي مرطوب بود. در کل تيمار سرما دهي مرطوب براي ۲ يا ۴ هفته و پس از آن فرو بردن دانه ها در محلول ۵۰۰ ppm جبرلين بهترين تيمار براي تحريك جوانه زني دانه هاي ازگيل ژاپني و همچنين بهبود خصوصيات دانه رستهاي اين گياه پس از جوانه زني مي باشد.