سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا محمددوست چمن آباد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
آلکساندرمیخایلوویچ تولیکو ف – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی تیمیریازوف – مسکو

چکیده:

برای مطالعه تاثیر کاربرد درازمدت کودهای شیمیایی بر ساختار کانوپی علف های هرز جو بهاره مطالعه ای در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در مزرعه تحقیقاتی درازمدت (Long-term site) دانشگاه علوم کشاورزی مسکو اجرا گردید. تیمارهای مورد مطالعه کاربرد کودهای شیمیایی NPK ،K ،P ،N و بدون کاربرد کود (شاهد) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تعداد علف های هرز در کرت هایی که کود های شیمیایی به تنهایی بکاربرده شده بودند، برابر و یا بیش از تیمار شاهد بود . کاربرد ترکیب کامل کودهای شیمیایی (NPK) تعداد علف های هرز را ۲ برابر کاهش داد . کاربرد کود نیتروژن به تنهایی باعث افزایش وزن خشک اندامهای هوایی علف های هرز در لایه یک سوم بالایی گیاه زراعی گردید. در کرت هایی که نیتروژن دریافت کرده بودند گونه های ترب وحشی و افتانی و در کرت هایی که پتاسیم دریافت کرده بودند، علف هرز بابونه گون ههای غالب بودند.