سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم زاهدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
نجفعلی کریمیان – استاد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

روی یک عنصر غذایی ضروری برای موجودات زنده می باشد. از سوی دیگر در بین عناصر کم مصرف، کمبود روی بسیار معمول بوده و در خاک های آهکی در رشد گیاهان اشکالاتی ایجاد می کند (۲). جذب روی توسط گیاهان یک فرآیند دایمی است که منجر به کاهش غلظت آن در منطقه ریشه شده و آزادسای روی جذب شده از سطوح ذرات خاک به منظور جبران این کاهش غلظت ضروری می باشد. بنابراین اطلاع از سرعت و میزان آزادسازی روی برای استفادهمناسب وموثر از کودهای حاوی روی امری ضروری می باشد (۳).
هدف از این تحقیق، مطالعه سینتیک آزادسازی روی در ۱۵ خاک آهکی استان فارس، مقایسه هشت مدل سینتیکی ، تعیین ضرایب و همبستگی بین ضرایب به دست آمده با برخی ویژگی های خاک و اثر کاربرد سطوح مختلف ماده آلی بر آزادسای روی در خاک می باشد.