سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا ریگی – کارشناس ارشد خاکشناسی بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز
عبدالمجید رونقی – دانشیار بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

میزان جذب و تشکیل پیوند بین مس و ماده آلی خاک، مکانیسم مهمی در میزان تثبیت و تحرک مس در خاک ها است (۱). عوامل مختلفی مانند پ – هاش، ظرفیت تبادل کاتیونی، کربنات کلسیم معادل، میزان رس و ماده آلی بر جذب سطحی مس تاثیر دارند (۳). معمولا فرم های خطی معادلات جذب فرندلیچ و لانگ مویر، جهت برازش داده های جذب سطحی مورد استفاده قرار می گیرند (معادلات ۱و۲)
Log X= log k+1/n log C(1)
C/X= [1/(Kb)] + (1/b)C(2)
X مقدار مس جذب شده (میلی گرم در کیلوگرم)، C : غلظت مس در محلول تعادل (میلی گرم در لیتر)، k,n,k,b ضرایب جذب. تاکنون در زمینه خصوصیات جذب سطحی مس در خاک های آهکی و همچنین خاک های تیمار شده با ماده آلی مطالعه ای صورت نگرفته است لذا این پژوهش در راستای اهداف زیر انجام شد:
بررسی جذب سطحی مس درخاک های آهکی تیمار شده با ماده الی از طریق رسم همدماهای جذب سطحی فرندلیچ و لانگ مویر.
ارزیابی تاثیر بعضی از خصوصیات مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک بر جذب مس.
ارزیابی تاثیر نوع خاک و ماده آلی بر میانگین ضرایب معادله های فرندلیچ و لانگ مویر.