مقاله اثر کاربرد غلظت هاي مختلف پليمر سوپر جاذب بر عملکرد و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در گياه دارويي خردل (.Sinapis alba L) در شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد غلظت هاي مختلف پليمر سوپر جاذب بر عملکرد و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در گياه دارويي خردل (.Sinapis alba L) در شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کم آبي
مقاله سوپر جاذب
مقاله خردل
مقاله عملکرد
مقاله آنزيم هاي آنتي اکسيدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي اكبربوجار مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود آب بيشترين سهم را در کاهش عملکرد گياهان زراعي دارد. پليمرها ترکيبات سنتتيک آلي بوده و به صورت مصنوعي توليد مي شوند. اين مواد مي توانند در تماس با آب آن را به سرعت تا چندين برابر حجم خود جذب و نگهداري کنند. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير سطوح مختلف تنش کم آبي و سوپر جاذب بر عملکرد و ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان گياه دارويي خردل به صورت فاکـتوريل در قالب طرح بلـوک هاي کاملا تصادفي در سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج انجام شد. تيمار هاي آزمايشي شـامل تنش کم آبي در پنج سطح (آبياري پس از ۸۰ ميلي متر تبخير از تشتک تبخير کلاس A، قطع آبياري از مرحله ساقه دهي، قطع آبياري از مرحله گلدهي، قطع آبياري از مرحله خورجين دهي، قطع آبياري از مرحله پرشدن دانه) و کاربرد پليمر سوپر جاذب در سه سطح (غلظت ۰، ۵ و ۷ درصد) بودند. نتايج به دست آمده نشان داد که از نظر تمام صفات اندازه گيري شده بين سطوح مختلف تنش کم آبي و کاربرد سوپر جاذب اختلاف معني داري وجود دارد. اثر متقابل تنش کم آبي و سوپر جاذب براي هيچ يک از صفات معني دار نبود. بايد توجه داشت که که آبياري پس از ۸۰ ميلي متر تبخير از تشتک تبخير کلاس A همراه با مصرف غلظت ۷ درصد سوپر جاذب بيشترين ميزان عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت را به ترتيب به ميزان ۵۸۰۳ و ۲۵۷۸۰ کيلوگرم در هکتار و ۲۲٫۴۵ درصد به خود اختصاص داد. در عين حال بيشترين ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان به آبياري پس از ۸۰ ميلي متر تبخير از تشتک تبخير و عدم محلول پاشي اختصاص يافت.